fbpixel

Tokeny ERC20

Dzisiaj poruszę temat tokenów (np. personalnych) w standardzie ERC20. Stworzymy kod przykładowego tokena po czym wgramy go na lokalną sieć ethereum. O tym jak ją uruchomić pisałem tutaj.

Jeżeli nie wiesz czym są tokeny personalne i co w tym chodzi to w jednym z pierwszych wpisów wyjaśniałem w tym wpisie.

Wymagania wstępne

Oto czego użyjemy w przykładzie:

 • truffle npm install truffle -g pamiętaj żeby z niego korzystać wymagany jest NodeJs w wersji przynajmniej 8.9.4 (update node z konsoli: npm i npm@latest -g lub zwyczajnie pobierzcie z oficjalnej strony node najnowszą wersję i zainstalujcie)
 • openzeppelin – ale to zainstalujemy w następnym akapicie

Konfiguracja projektu

Po zainstalowaniu tych dwóch rzeczy pora na edycję pliku truffle-config.js.

Zaczynamy od zainicjowania struktury projektu:
truffle init
Następnie pobieramy bibliotekę @openzeppelin/contracts
npm install @openzeppelin/contracts

module.exports = {
 networks: {
  genache: {
   host: "127.0.0.1",
   port: 7545,
   network_id: "*"
  }
 },

 // Set default mocha options here, use special reporters etc.
 mocha: {
  // timeout: 100000
 },

 // Configure your compilers
 compilers: {
  solc: {
   // version: "0.5.1",  // Fetch exact version from solc-bin (default: truffle's version)
   // docker: true,    // Use "0.5.1" you've installed locally with docker (default: false)
   // settings: {     // See the solidity docs for advice about optimization and evmVersion
   // optimizer: {
   //  enabled: false,
   //  runs: 200
   // },
   // evmVersion: "byzantium"
   // }
  }
 }
}

W specyfikacji standardu ERC20 jest określone jakie metody/funkcje musi udostępniać nasz token.

 • name – pełna nazwa naszego tokenu
 • symbol – nazwa skrótowa tokenu
 • decimals – liczba miejsc po przecinku do jakich token będzie podzielny
 • balanceOf – ilość tokenów na koncie wskazanym w paramterze metody
 • totalSupply – maksymalna liczba naszego tokena (najpopularniejsze 21 000 000)
 • transfer – metoda do przesyłania tokenów na podane konto
 • transferFrom – pozwala na przesyłanie tokenów z jednego konta na drugie przez adres osoby trzeciej
 • approve – funkcja określająca ile naszego tokena będzie mógł przesłać w naszym imieniu podany adres
 • allowance – metoda pozwalająca sprawdzić ilość tokenów, którą może przesłać w naszym imieniu dany adres

Oprócz metod wymagane są 2 eventy.

 • Transfer – wywoływany przy przelewaniu środków
 • Approval – wywoływany po pomyślnym wywołaniu metody/funkcji approve

W tym momencie trzeba podkreślić, że wymienione metody to minimalne wymaganie. Możemy rozbudować swój kontrakt o dodatkowe metody np. wyliczanie ilości tokenów do wypłaty w zamian za określoną liczbę ETH.
Pełną specyfikację i opis standardu ERC20 możecie znaleźć i przeczytać tutaj.

Implementacja

Przykład implementacji inteligentnego kontraktu będzie z życia wzięty, a będzie to przykładowa implementacja mojego tokena personalnego . Zaznaczam, że implementacja prawdziwego tokena może być inna od tej prezentowanej w tym wpisie, gdyż nigdy nie widziałem implementacji produkcyjnej 😉

pragma solidity >=0.4.21 <0.6.0;
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20Mintable.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20Pausable.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20Detailed.sol";
contract CHARToken is ERC20, ERC20Mintable, ERC20Pausable, ERC20Detailed {
 constructor() ERC20Detailed("Lukasz Charubin Token", "CHAR", 8) public {
  mint(msg.sender, 21000000 * (10 ** uint256(decimals())));
 }
}

Następnie tworzę dodatkowy plik z migracją odpowiedzialną za deployment inteligentnego kontraktu. W folderze migrations tworzę plik o nazwie 2_initial_CHARToken.js, nazywam go zgodnie z konwencją nazewnictwa. (Służy ona do sortowania kolejnych migracji). A tutaj implementacja do skopiowania w nowym pliku migracji

const CHARToken = artifacts.require("CHARToken");

module.exports = function(deployer) {
 deployer.deploy(CHARToken);
};

Deployment

Czas na zdeploy-owanie napisanego inteligentnego kontraktu na lokalną sieć blockchain. W tym celu w głównym folderze truffle uruchamiamy komendę truffle migrate --network genache. Poniżej wynik wykonania:

hint: Oczywiście ten kontrakt będzie widoczny tylko na mojej prywatnej lokalnej sieci Ethereum.

Próbowałem streścić jak najbardziej to co było potrzebne do pokazania działania i sposobu implementacji inteligentnego kontraktu przez co mogłem pominąć coś co może być nie oczywiste. Gdyby tak się zdażyło to daj mi proszę znać, a postaram się rozwinąć temat, który pominąłem.


Do następnego!
Łukasz